Advies afnemen materialen voor SOA diagnostiek (PCR)
Vlag

DNA van Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria Gonorroe (NG) en Trichomonas vaginalis (TV) kan aangetoond worden in swabs of urine. Uit onderzoek blijkt (literatuur en analyse door het medisch microbiologisch laboratorium van Franciscus Gasthuis & Vlietland) dat swabs bij vrouwen iets meer geschikt zijn voor chlamydiadiagnostiek dan urine. De monsters met de omschrijving introïtus waren het vaakst positief. Dit past bij de hoge sensitiviteit die gerapporteerd wordt voor zelfafname van SOA onderzoeken. Bij mannen zijn urinemonsters zeer geschikt. Uit de analyse van het laboratorium komt verder naar voren dat gerichte afnames van overige plaatsen zoals, anus, keel en oog vaak een positief resultaat opleveren. 

Swabs kunnen bij vrouwen worden afgenomen van de cervix, vagina of introïtus en bij mannen van de urethra. Indien er gebruik wordt gemaakt van een urinemonster dan dient dit zowel bij vrouwen als bij mannen de eerst geloosde urine te zijn, dus geen midstream monsters. 

Resultaten Chlamydia diagnostiek 
In de afgelopen 12 maanden ontving het medisch microbiologisch laboratorium van Franciscus Gasthuis & Vlietland 7005 materialen van huisartsen voor SOA diagnostiek.

Wanneer we kijken naar de chlamydiatesten van swab monsters afgenomen bij vrouwen, dan is gemiddeld 9,3 % positief. Daarbij scoorden de swabs ingestuurd met de omschrijving introïtus het hoogst (14,6% positief), gevolgd door cervix (10% positief) en vagina (8,4% positief). Urinemonsters bij vrouwen waren in 9,2% van de gevallen positief. Opvallend is dat de hoeveelheid chlamydia DNA in positieve swabs ongeveer 30 keer hoger was dan in urine monsters. Mogelijk wordt dit verschil veroorzaakt doordat er toch ook midstream monsters worden ingestuurd. 

Bij mannen was 14,2% van de urinemonsters positief. Swabs afgenomen uit de urethra waren in 9,1 % positief. Overige monsters waarin Chlamydia DNA werd aangetoond betreffen: oog 20% en rectum 26%. 

Resultaten Gonorroe diagnostiek 
Bij vrouwen werd in 2,1% van alle monsters DNA van Gonorroe aangetroffen. Urine scoorde iets hoger (3,8% positief) dan de swabs. Met name het percentage positieven in swabs van de cervix was laag, namelijk, 0,7%. Introïtus en vagina monsters waren iets vaker positief, respectievelijk 1,6% en 1,9%. Opvallend was het aantal positieve rectum swabs; 15,4%. 

Bij mannen werd vaker Gonorroe aangetroffen (5,9% positief). Het merendeel van de monsters betrof urine waarvan 5,2% positief was. Overige monsters lieten de volgende percentages positieve uitslagen zien: anus 18,8%, rectum 12,5 %, keel 7,5%, oog 6,3 %, penis 28,6% en urethra 13,2%. 

Conclusie
Urine en swabs zijn beide geschikt voor SOA diagnostiekmet behulp van PCR. Echter lijken swabs bij vrouwen iets meer geschikt voor chlamydia diagnostiek dan urine. Bij mannen zijn urine monsters zeer geschikt. Gerichte afnames van overige plaatsen zoals, anus, keel en oog vaak leveren ook vaak een positief resultaat op.